Terms of service

 

Ondernemingsgegevens

 

Kratos

Amsterdamstraat 22, 2000 Antwerpen

info@kratosruns.com

+32(0) 4 79 49 27 13

BE0763483040

 

Hierna vermelde begrippen dienen in de Algemene voorwaarden als volgt worden volstaan;

 

 • “Klant”: iedere koper die een natuurlijke persoon is en die uitsluitend handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
 • “Deelnemer”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Kratos in een contractuele relatie staat of komt te staan, ongeacht de aard van deze contractuele relatie.
 • “Product” of “producten”: alle goederen die het voorwerp uitmaken van een verkoopovereenkomst zoals bepaald onder (4)
 • “Verkoopovereenkomst”: iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van producten over te dragen aan de deelnemer, en waarbij de deelnemer zich er op zijn beurt toe verbindt de prijs daarvan te betalen.

 

Deze Algemene voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige verkoopovereenkomsten tussen Kratos en de Klant. De Klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website, vanaf gebruik van de website.

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

 

De e-commerce website van Kratos, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Antwerpen, Amsterdamstraat 22, BE 0763 483 040 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Kratos moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Kratos aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijbehorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kratos niet. Kratos is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatieve slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kratos is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te alle tijde worden aangepast of ingetrokken door Kratos. Kratos kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

 

Via de online webshop kan gekozen worden uit verschillende producten gaande van virtuele wedstrijden, T-shirts, truien tot accessoires die via de knop “in winkelmandje” worden toegevoegd aan een check-out pagina waar een overzicht wordt getoond van de prijs incl. BTW en eventuele extra kosten (bv. verzendkosten). Na het klikken op “Betalen” wordt de Klant gevraagd zijn contact- en verzendgegevens in te dienen. Hierna krijgt hij/zij de betaalmogelijkheden.

 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 

 • Bancontact
 • Ideal
 • Maestro
 • Visa
 • Mastercard
 • Paypal
 • Apple pay
 • Google pay
 • Amex

 

Kratos is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Wedstrijdreglement

 

Definities

 

1) De organisator van de virtuele wedstrijden is Kratos. De wedstrijden zijn online te vinden op http://www.kratosruns.com en op sociale media.

 

2) Om deel te nemen aan een wedstrijd is een aankoop vereist. Door aan de wedstrijd deel te nemen, bevestigen de deelnemers dat zij deze voorwaarden (algemene deelnemersvoorwaarden) begrijpen, accepteren en ermee instemmen aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

 

3) De data voor elke wedstrijd wordt meegedeeld op de website en sociale media.

 

4) Deelname aan een wedstrijd geschiedt uitsluitend door natuurlijke personen die zich op de door het inschrijfsysteem voorgeschreven wijze hebben ingeschreven.

 

5) Door de inschrijving verbindt de deelnemer zich aan deze overeenkomst.

 

6) Inschrijvingen die zijn gegenereerd door scripts, macro’s of andere automatische middelen of praktijken of door andere middelen die het aanmeldproces ondermijnen zijn ongeldig.

 

Deelname

 

1) De deelnemer dient voor deelname het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen tijdens de aankoop.

 

2) De deelnemer ontvangt een startnummer via mail in de week wanneer de virtuele wedstrijd plaatsvindt.

 

3) De deelnemer ontvangt een certificaat via mail uiterlijk 10 werkdagen nadat de virtuele wedstrijd beëindigd is.

 

4) De deelnemer zijn/haar voornaam, de initialen van zijn/haar achternaam en zijn/haar resultaat wordt op de website en/of sociale media gepubliceerd.

 

5) De organisatie van het evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten de virtuele wedstrijd af te gelasten.

 

6) Door het besluit van de organisatie om een virtuele wedstrijd niet door te laten gaan ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot de virtuele wedstrijd.

 

Betalingsvoorwaarden en inschrijving

 

1) Door het voltooien van de inschrijving geeft de deelnemer de organisatie het recht middels een éénmalige incasso het inschrijfgeld van het opgegeven rekeningnummer af te schrijven.

 

2) Door het opgeven van betaalgegevens zoals Bancontact, Maestro, Ideal, Visa, Mastercard, Paypal,… geeft de deelnemer de organisatie het recht om een éénmalige incasso het inschrijfgeld te incasseren.

 

3) Door de betaling te doen via het betaalsysteem is de betaling onvoorwaardelijk. Voor mogelijke terugbetaling dient de deelnemer zich tot de organisatie te wenden. Hiervoor krijgt de deelnemer 14 dagen bedenktijd vanaf de datum van inschrijving.

 

Aansprakelijkheid

 

1) Deelname aan een virtuele run is op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die de deelnemer als gevolg van deelname aan een virtuele wedstrijd oploopt, tenzij deze schade direct is toe te rekenen aan de organisatie jegens een onrechtmatige daad (o.d. art. 1382-1383 BW).

 

2) De deelnemer verklaart zich in goede en gezonde gezondheid te bevinden aan de start van de virtuele wedstrijd, zowel op psychologisch als fysisch vlak.

 

3) De deelnemer dient op de hoogte te zijn van de algemene deelnemersvoorwaarden van de virtuele wedstrijd.

 

4) Als je tussen 13 en 16 jaar bent kan je je enkel inschrijven als je toestemming van je ouder/voogd hebt gekregen. Deze persoon moet de organisator eerst contacteren via mail met jouw gegevens.

Kinderen jonger dan 16 jaar moeten vergezeld worden door een meerderjarig persoon in een ratio van twee minderjarigen per volwassene.

 

Prijzen

 

1) Er zijn telkens prijzen te winnen per virtuele wedstrijd.

Om  kans te maken op een prijs moet de deelnemer zijn/haar gekozen afstand voltooien.

Dit bewijs stuurt de deelnemer aan hand van een screenshot of foto door via Facebook Messenger, Instagram of mail (runs@kratosruns.com) naar de organisator. Vervolgens krijgt de deelnemer twee vragen doorgestuurd: een vraag waarbij de mentale capaciteit van de deelnemer op de proef wordt gesteld.

Als deze vraag correct wordt beantwoord, dan krijgt de deelnemer een schiftingsvraag die hij/zij moet beantwoorden. De deelnemer die de schiftingsvraag correct of het dichtstbij beantwoordt wint de hoofdprijs. De tweede en derde prijs gaat vervolgens naar de deelnemers die op hun beurt het dichtst bij het juiste antwoord zitten hebben ingegeven. Bij een ex aequo krijgen de deelnemers bijkomende vragen tot er een uitsluitende winnaar is.

 

2) De winnaars worden bekend gemaakt op sociale media in de eerstvolgende week nadat de virtuele run beëindigd is. De deelnemers worden daarnaast ook persoonlijk gecontacteerd via mail.

 

3) De prijzen kunnen niet worden ingeruild tegen geld of andere producten. 

 

4) De levering van de prijzen worden persoonlijk overhandigd door de organisator of per post opgestuurd.

 

Bedrijfsgegevens

 

1 De door de deelnemers verstrekte persoonsgegevens worden door de organisatie opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisatie tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie en/of producten digitaal en/of per post aan de deelnemer.

 

2) De deelnemers verlenen bij het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisatie voor het publiceren van zijn/haar naam, leeftijd, adres, geslacht, telefoonnummer, mailadres en wedstrijdresultaten via verschillende communicatie en/of mediakanalen.

 

Op alle aspecten van de virtuele wedstrijden is Belgisch recht van toepassing.

 

Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Bestelde artikels via deze webwinkel worden wereldwijd geleverd.

 

De levering gebeurt persoonlijk door het team van Kratos, via B-post of vergelijkbare verzenddiensten.

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na het winnen van een prijs of na ontvangst van de bestelling.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Kratos.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij/zij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Kratos was geboden.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikels blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Kratos.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Kratos te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 8: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van de consument artikelen online aankopen bij Kratos.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Kratos, Amsterdamstraat 22, 2000 Antwerpen, België, +32(0) 4 79 49 27 13, info@kratosruns.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of mail) op de hoogte te stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Kratos heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Kratos, Amsterdamstraat 22, 2000 Antwerpen, België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Kratos zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Kratos alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Kratos op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Kratos wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Kratos geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

Kratos betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

- dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;

- beschadigde goederen;

- de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Kratos geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

- de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

- de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

- de levering van kranten, tijdschriften, boeken of magazines;

 

Artikel 9: Garantie

 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, die de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Kratos en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Kratos.

 

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Kratos zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 10: Klantendienst

 

De klantendienst van Kratos is bereikbaar op het telefoonnummer +32(0) 4 79 49 27 13, via mail op info@kratosruns.com of per post op het volgende adres Amsterdamstraat 22, 2000 Antwerpen, Belgïe.

 

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling

 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Kratos beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

 

Onverminderd het voorafgaande behoudt Kratos zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 12: Privacy

 

Kratos hecht heel veel belang aan bescherming van jouw privacy. De persoonsgegevens die wij van jou verkrijgen worden dan ook met de grootste zorg verwerkt. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt volgens de geldende privacywetgeving en in het bijzonder volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel gekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Kratos, info@kratosruns.com

 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Kratos heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 

Kratos houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Deze privacyverklaring geeft jou als burger meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kratos.

 

Het doel van deze privacyverklaring is jou te informeren over:

 • het feit dat wij, in het kader van onze virtuele wedstrijden, persoonsgegevens verzamelen
 • waarom wij deze gegevens verwerken
 • hoe lang we de verzamelde gegevens bewaren
 • hoe jij jouw rechten betreffend jouw persoonsgegevens kan uitoefenen

 

Deze privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

 

Kratos organiseert virtuele wedstrijden aan deelnemers wereldwijd. Na elke wedstrijd komt er een klassement op de website en/of op sociale media met de tijd en afstand van de deelnemer. Ook de naam en gemeente/stad van de deelnemer waar deze woonachtig is wordt in dit klassement vermeld. Daarnaast zijn er bij elke virtuele wedstrijd ook prijzen te winnen waar de winnaar op sociale media bekend gemaakt wordt (zonder hem/haar te taggen) door het vermelden van de winnaar. De winnaar wordt ook persoonlijk gecontacteerd.

 

Kratos is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die zij verricht in het kader van virtuele wedstrijden.

 

Contactgegevens Kratos

 

Adres: Amsterdamstraat 22, 2000 Antwerpen, België

Telefoonnummer: +324 79 49 27 13

Mail: info@kratosruns.com

 

Gegevensverwerking

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens en voor welke doeleinden worden deze verwerkt?

 

Wij verkrijgen jouw persoonsgegevens als je je inschrijft voor een virtuele wedstrijd.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden, publicatie van het klassement op de website en/of als je een winnaar bent van een prijs op sociale media.

 

Rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

 

De AVG/GDPR bepaalt in art. 6 dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan jouw gegevens op rechtmatige wijze verwerkt kunnen worden.

 

De verwerking van jouw gegevens gebeurt enkel op basis van deze rechtsgronden. Deze rechtsgronden zijn bovendien mee opgenomen in het register der verwerkingen.

 

Van kinderen jonger dan 13 jaar mogen we geen gegevens opslaan. Als je denkt dat we gegevens hebben van iemand jonger dan 13 jaar, laat het ons weten zodat we de nodige stappen kunnen ondernemen.

Als je tussen 13 en 16 jaar bent kan je je enkel inschrijven als je toestemming van je ouder/voogd hebt gekregen. Deze persoon moet de organisator eerst contacteren via mail met jouw gegevens.

Kinderen jonger dan 16 jaar moeten vergezeld worden door een meerderjarig persoon in een ratio van twee minderjarigen per volwassene.

 

Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

 

Het team van Kratos heeft toegang tot jouw gegevens, voor zover zij die nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

 

De volgende persoonsgegevens van de deelnemers aan de virtuele loopwedstrijden worden gevraagd, opgeslagen en verwerkt:

 

Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en mail.

 

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om inzage te krijgen in de gegevens die wij over jou verwerken. Hiervoor kan je ons contacteren via info@kratosrunners.com. Kratos houdt een register van verwerkingsactiviteiten bij, overeenkomstig art. 30 van de AVG/GDPR. Daarnaast heb je ook het recht om:

 • jouw persoonsgegevens te laten wissen
 • jouw persoonsgegevens te laten verbeteren
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken
 • jouw persoonsgegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens

Wanneer de rechtmatigheid van de verwerking van jouw gegevens gebaseerd is op jouw toestemming, heb je het recht om deze toestemming in te trekken. De gegevens die verwerkt werden in de periode tussen het verlenen van toestemming en het intrekken ervan, blijven rechtmatig verwerkt.

 

De organisatie hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens die zij in het kader van haar activiteiten als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

 

De verwerking verwijst naar alle bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens op grond waarvan een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structuren, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, ter beschikking stellen, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 

Bewaartermijn van de gegevens

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

 

De deelnemers hebben geen rechtstreekse toegang tot de databank door bv. een online link. De deelnemers kunnen hun gegevens opvragen, inkijken of op éénvoudig verzoek via mail of schriftelijke vraag aan Kratos. Indien nodig kan de deelnemer vragen de gegevens aan te passen die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

Wijziging privacy verklaring

 

Kratos kan deze privacyverklaring steeds wijzigen (indien nodig). De laatste wijziging gebeurde op 21 februari 2021.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@kratosruns.com

 

Artikel 13: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Doel en nut van cookies

 

Kratos wil je zo goed mogelijk informeren over je rechten onder deze wetgeving, en over welke cookies Kratos gebruikt. Door de website te gebruiken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Cookies helpen Kratos om je bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.), en om je meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. 

Als je op de website van Kratos wil surfen, is het aan te raden je cookies in te schakelen. Zonder ingeschakelde cookies is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om je een probleemloos bezoek op de website te garanderen. Indien je deze cookies liever niet wenst, ben je vrij om de cookies uit te schakelen.

Wij gebruiken cookies om jouw bezoek op onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om je specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor jou van belang kunnen zijn. Het is mogelijk dat wij informatie opslaan die direct aan jou gerelateerd is. Wij gebruiken daarnaast mogelijk ook cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website bekend maken. 
De volgende partners worden betrokken: 

 • Shopify
 • Geolocation door Shopify

Rechten van de gebruikers

 

Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken heb je als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Zo kan je als gebruiker de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op verzet: als er sprake is van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen kan je je verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens. 
 • Recht op inzage: je hebt het recht om op ieder ogenblik van Kratos te vernemen (na geldige identificatie) of wij al dan niet je persoonsgegevens verwerken, en als wij ze verwerken om die gegevens in te zien en bijkomende informatie te ontvangen. Je hebt ook het recht om een gratis kopie te krijgen van de verwerkte gegevens, in begrijpelijke vorm.
 • Recht op verbetering: correcties op de persoonsgegevens waarover Kratos beschikt kunnen altijd worden aangebracht en verwijderd worden. Het is aan de gebruiker om deze gegevens zelf aan te passen of de foutieve gegevens te wissen in het gebruikersprofiel.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Mocht je na het lezen van deze Cookie Policy toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, dan kan je steeds contact opnemen via: info@kratosruns.com

 

Gebruik van Google Universal Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Universal Analytics (hierna "Google Analytics" genoemd), een internetanalyse-service van Google, Inc. (hierna “Google” genoemd). Google Analytics gebruikt cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken, bijvoorbeeld het aantal bezoekers van onze website, de websites van waaruit onze bezoekers naar ons zijn gekomen, en de pagina's die ze hebben bezocht. Deze informatie wordt door ons gebruikt om het aanbod en de services van onze website te verbeteren. In principe wordt alle informatie die door het cookie wordt verzameld over uw gebruik van onze website, door Google doorgestuurd en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google zal als onze gemachtigde gegevensverwerker deze gegevens gebruiken om ons te helpen bij het evalueren van het gebruik van onze website, het samenstellen van verslagen over onze websiteactiviteiten en het verstrekken van andere statistische en analytische services in verband met het gebruik van onze website. Het IP-adres dat door uw browser is doorgegeven in het kader van Google Analytics, zal niet worden gekoppeld aan enige andere gegevens die door Google worden bewaard.

Voor een overzicht van het privacy beleid van Google, klikt u hier

 

 

Artikel 14: Aantasting geldigheid – niet verzaking

 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

 

Het nalaten op gelijk welk moment door Kratos om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

 

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopvoorwaarden van Kratos. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 16: Bewijs

 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht – Geschillen

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).